Nederlands
92% van 100
9.2 / 10
Toon alle reviews
Zoeken

Algemene voorwaarden

1. Definities 
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen Berenpop tegels en sanitair BV.
Aard van werkzaamheden: verkoop van sanitairproducten  in de ruimste zin van het woord, ondermeer via online webwinkels. 
De consument: een wederpartij die handelt als een natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V. 
Verkoop op afstand: een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand. 
Overeenkomst: de overeenkomst aangaande koop op afstand tussen Berenpop tegels en sanitair BV en de consument.
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V. 
Website: alle websites van Berenpop tegels en sanitair BV  waarop de aanbiedingen worden gedaan. 
Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

2. Algemeen 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Berenpop tegels en sanitair BV en de consument waarop Berenpop tegels en sanitair BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Berenpop tegels en sanitair BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld op de internetsites van Berenpop tegels en sanitair BV.
3.2 De op de websites vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdragen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Berenpop tegels en sanitair BV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Berenpop tegels en sanitair BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Berenpop tegels en sanitair BV anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Berenpop tegels en sanitair BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door Berenpop tegels en sanitair BV via de websites gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de websites van Berenpop tegels en sanitair BV aangegeven wijze heeft geplaatst.

5. De uitvoering van de bestelling 
5.1 Berenpop tegels en sanitair BV zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een 30 dagen nadat de bestelling bij Berenpop tegels en sanitair BV is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering crediteren wij zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen nadien.

6. Levering 
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het woonadres van de consument dat het laatst aan Berenpop tegels en sanitair BV kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Berenpop tegels en sanitair BV hem hiervan in kennis heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.4 Komen Berenpop tegels en sanitair BV en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de op de websites onder het kopje 'bezorgen' vermelde voorwaarden, tenzij Berenpop tegels en sanitair BV bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument andere vastgestelde condities heeft medegedeeld. Berenpop tegels en sanitair BV behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
6.5 Indien Berenpop tegels en sanitair BV gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Berenpop tegels en sanitair BV ter beschikking heeft gesteld.

7. Garantie 
7.1 Op elektrische onderdelen wordt, tenzij anders vermeld, door de leverancier 12 maanden garantie gegeven.
7.2 De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.
7.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Berenpop tegels en sanitair BV de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Berenpop tegels en sanitair BV vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Berenpop tegels en sanitair BV te retourneren en het eigendom daarover aan Berenpop tegels en sanitair BV te verschaffen.
7.4 De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Berenpop tegels en sanitair BV, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Berenpop tegels en sanitair BV niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7.6 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

8. Ruilen/ zichttermijn 
8.1 Het aanbod zal een zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst inhouden. Het product(en) kan alleen ongebruikt en in origineleonbeschreven en niet beplakte verpakking binnen deze 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden geretourneerd worden. Alleen en uitsluitend indien de artikelen niet op maat cq. op kleur speciaal voor cliënt vervaardigd zijn, in dit geval kan er geen sprake van een zichttermijn zijn.
Tevens benoemen wij op onze websites en in de bevestigingsmail een aantal specifieke artikelen die niet geretourneerd kunnen worden.
Mocht aan bovenstaande niet voldaan zijn dan crediteren wij 70% van de retour gestuurde goederenwaarde.
8.2 De termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt niet indien de specifieke aard van het goed met zich meebrengt dat deze termijn niet redelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor goederen welke voor de consument op maat gemaakt zijn.
8.3 Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag op de rekening van consument overgemaakt worden. De kosten verbonden aan de retourzending komen voor rekening van de consument.

9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Berenpop tegels en sanitair BV blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

10. Onderzoek, reclames 
10.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Berenpop tegels en sanitair BV te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Berenpop tegels en sanitair BV met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Berenpop tegels en sanitair BV gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten, verzendkosten en eventuele voorrijkosten in rekening te brengen.
10.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Berenpop tegels en sanitair BV en op de wijze zoals door Berenpop tegels en sanitair BV aangegeven.

11. Risico-overgang 
11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

12. Betaling 
12.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling volgens de op de websites aangegeven mogelijkheden. (Rembours, vooruitbetaling, iDEAL, PayPal)
12.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden vóór de aflevering van het product, op een door Berenpop tegels en sanitair BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Opschorting en ontbinding 
13.1 Berenpop tegels en sanitair BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - Na het sluiten van de overeenkomst Berenpop tegels en sanitair BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2 Voorts is Berenpop tegels en sanitair BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Berenpop tegels en sanitair BV op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Berenpop tegels en sanitair BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Berenpop tegels en sanitair BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Aansprakelijkheid 
14.1 Indien door Berenpop tegels en sanitair BV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Berenpop tegels en sanitair BV jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
14.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Berenpop tegels en sanitair BV beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
14.3 Onverminderd het bovenstaande is Berenpop tegels en sanitair BV niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Berenpop tegels en sanitair BV of zijn ondergeschikten.

15. Overmacht 
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Berenpop tegels en sanitair BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Berenpop tegels en sanitair BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Berenpop tegels en sanitair BV worden daaronder begrepen.
15.3 Berenpop tegels en sanitair BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Berenpop tegels en sanitair BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Voorzover Berenpop tegels en sanitair BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Berenpop tegels en sanitair BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. Geschillen  
16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Berenpop tegels en sanitair BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Berenpop tegels en sanitair BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Toepasselijk recht 
17.1 Op elke overeenkomst tussen Berenpop tegels en sanitair BV en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Duits
Engels
Nederlands